Αρχείο

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΥ ΤΟ 1882

Αριθ 13063 δεκατρείς χιλιάδες εξήκοντα τρία.

Πωλητήριον και παραίτησις κληρονομικών δικαιωμάτων

Εν τη εν Καστανιά οικία του Ιωάννη Π. Μανιάτη εν η συμβολαιογραφώ σήμερον την ενδεκάτην 8βρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού δευτέρου έτους ημέραν Δευτέραν ενώπιων εμού του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Καστορίου Γεωργίου Παπαγιάννη κατοικοεδρεύοντος ενταύθα παρουσία και των κάτωθι προσυπογραφομένων δύο μαρτύρων πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι ενηλίκων και μη εξαιρετέων ενεφανίσθησαν οι επίσης γνωστοί μοι και μη εξαιρετέοι Γεώργιος Κ. Σπαντίδος γεωργοκτηματίας αφ’ ενός και αφ’ ετέρου Παναγιώτα σύζυγος Γεωργίου Παπαδοπούλου οικοκυρά και ο σύζυγος της Γεώργιος Παπαδόπουλος κτηματίας κάτοικοι άπαντες Ρογγοζόνου, ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος εκθέσαντές μοι ότι ο πρώτος Σπαντίδος έχων εις την κατοχήν νομήν και κυριότητά του ένα αγρόν του κείμενον εις θέσιν Αγραπιδόκαμπον του ορίου Αγόριανης ιδιόκτητον ξηρικόν εκτάσεως τεσσάρων ως έγγιστα στρεμμάτων συνορευόμενον γύρωθεν με δρόμον δημόσιον, αγρόν Ιωάννου Ρούμπου, Νικολάου Αθανασοπούλου εν ελαιόδεντρον, κείμενον εντός του προικώου αγρού του Γεωργίου Παπαδοπούλου κειμένω εις θέσιν Μάρμαρον του αυτού ορίου εν μορεόδεντρόν του εις θέσιν Φλέφαιναν του αυτού ορίου το μεγαλύτερον εκ των εκεί υπαρχόντων ήτοι εις το περιβόλιον προς το επάνω μέρος του αγρού τούτου ως περιγράφει το ελαιόδεντρόν του και το μορεόδεντρόν του ως περιγράφησαν. Επίσης ελεύθερα υποθήκης προσημειώσεως προικώου δικαίου και τρίτου εκνικήσεως επώλησεν και παρεχώρησεν σήμερον οικειοθελώς και απαραβιάστως προς τον δεύτερον αυτάδελφόν του Παναγιώτα σύζυγον Γεωργίου Παπαδοπούλου αντί δραχμών εκατόν πεντήκοντα αριθ (150) εις συμπλήρωσιν προίκας της την οποίαν ο επιζών πατήρ της τας είχε δώσει παρ’ εν και απεκδύεται και αποξενούται παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας, προς δε τω πωλεί και την δουλείαν ύδατός του εν τη θέσει Μαρμάρα της Αγόργιανης ρέοντος εν ημερονύκτιον κατά την κεκανονισμένην σειράν του προς άρδευσιν του εκεί αγρού της μεταβιβάζων την κατοχήν και νομήν και κυριότητα προς την αγοραστρίαν Παναγιώτα σύζυγον Γεωργίου Παπαδοπούλου ήτις ομολογεί ότι εν γνώσει δέχεται την αγοράν της εις συμπλήρωσιν της προίκας της ότι αυτή η Παναγιώτα σύζυγος Γεωργίου Παπαδοπούλου παραιτείται εν γνώσει και εκουσίως σήμερον παντός δικαιώματος και κληρονομικού εκ της εν γένει περιουσίας του πατρός της και μητρός της εκ τα του θανάτου των ή και του θανάτου ετέρου αδελφού των περιελθόντας αυτώ παραχωρούσα εκουσίως πάντα τα τοιάυτα δικαιώματά της προς τον πρώτον Γεώργιον Σπαντίδον αδελφόν της ο τρίτος Γεώργιος Παπαδόπουλος ομολογεί ότι συναινεί εις την υπό της συζύγου του γενομένην κληρονομικήν παραίτησιν υπέρ του πρώτου αδελφού της. Υπέμνησα τους συμβαλομένους τον περί μεταγραφής νόμον εις πίστωσιν συνετάχθη το παρόν όπερ αναγνωσθέν υπ’ εμού ευκρινώς και εντόνως προς τους συμβαλομένους και μάρτυρας Ιωάννη Παρασκευάν Θεοφανόπουλον κτηματίαν κάτοικον Βορδωνίας και Χρήστον Γ. Χρηστάκην Δικαστικόν κλητήραν κάτοικον Καστανιάς υπογράφεται πλην του πωλητού Σπαντίδου και της αγοραστρίας γυναικός ομλογησάντων άγνοιαν γραμμάτων.

Ο Συμβαλόμενος Γεώργιος Παπαδόπουλος

Οι μάρτυρες

Γεώργιος Π. Θεοφανόπουλος

Χρήστος Γ. Χρηστάκης

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Καστορίου