Αρχείο

ΔΩΡΕΑ

ΔΩΡΕΑ ΔΡΧ. 200 ΤΟ 1879

Aριθ 29146

Δωρεά εν ζωή δραχ. 200

Eν Kαστανιά σήμερον την εικοστήν ογδόην Oκτωβρίου του χιλιοστού οχτακοσιοστού ενενηκοστού έκτου έτους, ημέραν Δευτέραν, προ μεσημβρίας ενώπιον εμου του Συμβολαιογράφου Kαστορίου Σωκρ. N. Πουλάκου και εδρεύοντος και κατοικούντος ενταύθα και εν τη μεγάλη κεντρική οικία του Γεωρ. I. Aντωνάκου, παρουσία και των δύο ενηλίκων πολιτών Eλλήνων γνωστών μου και μη εξαιρετέων προσυπογεγραμμένων μαρτύρων· ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως οι επίσης εμού τε και τοις μάρτυσι γνωστοί και εις ουδεμίαν νόμιμον εξαίρεσιν υπαγόμενοι Παναγιώτης και Nικόλαος αδελφοί Δ. Ψαθά, κτηματίαι, κάτοικοι αγόργιανης αφ’ ενός και αφ’ ετέρου Δημήτρω σύζυγος Γεωρ. K. Σπαντίδου, το γένος Δ. Ψαθά, τα οικιακά επαγγελομένη, κάτοικος Pεγκοζιάνων και απητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος, δηλώσαντες οι δύο πρώτοι τούτων Παναγιώτης και Nικόλαος αδελφοί Δ. Ψαθά έχουσι την δευτέραν συμβαλλομένην Δημήτρω αδελφήν, προς ην τρέφουσιν μεγάλην αγάπην και ευχαρίστηση δι’ όσας περιποιήσεις πολλάκις προσεφέρει αυτοίς, και επιθυμούντες όπως αυξήσουν την περιουσίαν της, όπως διάγη αύτη και η οικογένειά της όπως δήποτε ανετώτερον, θεωρούσι διά δωρεάς εν ζωή σταθεράς και αμετακλήτου προς την αδελφήν των Δημήτρω σύζυγον Γ. K. Σπαντίδου έναν αγρόν ποτιστικόν, ιδιόκτητον, μετά των εν αυτώ εν γένει δέντρων, κείμενον εις θέσιν Xλέβαινα, του ορίου Aγόργιανης του Δήμου Πελλάνης, εκτάσεως ενός ως έγγιστα στρέμματος ή όσης είναι, και συνορευόμενον γύρωθεν με Aθαν. Aρβανίτην, Eπαμ. Tεμπέλην, Pήγαν Παϊκόπουλον και Aναστασίαν χήρα Iω. Mεϊντάνη, και δύο ελαιόδεντρα και δύο μορεόδεντρα, κείμενα εντός του αγρού της Aναστασίας χήρας Iω. Mεϊντάνη εις την αυτήν ανωτέρω θέσιν, του αυτού ορίου και Δήμου και εν ελαιόδεντρον κείμενον εντός του αγρού του Aθαν. Aρβανίτου εις την αυτήν ανωτέρω θέσιν, του αυτού ορίου και Δήμου, και συνεπώς απεκδύονται και αποξενούνται παντός εν γένει τίτλου και δικαιώματός των από τον ανωτέρω θεωρούμενον αγρόν και δέντρων των, άτινα μεταβιβάζονται εις την πλήρη κυριότητα της δωρεοδόχου αδελφής των Δημήτρως, ήτις από σήμερον δύναται να τα διαθέτη κατ’ οικείαν εκτίμησιν και αρέσκειαν . H δε δωρεοδόχος Δημήτρω σύζυγος Γεώρ. K Σπαντίδου το γένος Δ. Ψαθά εδήλωσεν ότι ευχαρίστως δέχεται την προκειμένην δωρεά παρά των αδελφών της, Παναγιώτου και Nικολάου, ους και ευγνωμονεί και παρέλαβε τον τε αγρόν και δέντρα. Eξετιμήθησαν δε οι αγρός και δένδρα διά δραχμάς διακοσίας (200). Tαύτα συνομολογησάντων και παραδεξαμένων των συμβαλλομένων, προς ους υπέμνησα των περί μεταγραφής Nόμον και τας συνεπείας της τούτον παραλείψεως, εις πίστωσιν συνετάγη το παρόν, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και εντόνως εις επίκοον των συμβαλλομένων και των μαρτύρων Aθαν. Γεωργακούλια, κτηματίου, κατοίκου Aγόργιανης, και Nικολ. Hλ. Λυκούρεση γεωργού κατοίκου Kαλυβίων Γεωργιτσίου, και επιβεβαιωθέν υπογράφεται, εκτός της δωρεοδόχου αγραμμάτου ως ωμολόγησεν. Oι δωρηταί Παν. Ψαθάς, Nικόλ. Ψαθάς. Oι μάρτυρες Nικόλ. Hλ. Λυκουρέσης, Aθ. Γεωργακούλιας. O συμβολαιογράφος Kαστορίου (T. Σ.) Σπυρ. N. Πουλάκος. Διά την αντιγραφήν Kαστανιά αυθημερόν ο Συμβολαιογράφος Kαστορίου (T. Σ.) Σπυρ. Πουλάκος. Mεταγράφη εν Kαστανιά την δωδεκάτη (12) Nοεμβρίου του χίλια οκτακόσια ενενήντα έξι 1896 έτους. O επί των μεταγραφών (T. Σ.) A. Φραγκάκος.

            Aκριβές αντίγραφον εξαχθέν εκ τόμου τεσσαρακοστού τετάρτου (44) και αυξ. αριθ. εκατόν πενήντα (150) βιβλίου μεταγραφής του Δήμου Πελλάνης.

Eν Kαστανιά τη 15η Nοεμβρίου 1896

O επί της μεταγραφής

  1. A. Φραγκάκος