Αρχείο

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΥ 1865

Πωλητήριο έγγραφο του 1865. Δεύτερο έγγραφο.

Αριθμός εξακοσιοστός εικοστός (620).

Εν Καστανιά σήμερον την έκτην του μηνός Δεκεμβρίου του χιλιοστού οχτακοσιοστού εξηκοστού πέμπτου έτους ημέραν Δευτέραν, ενώπιον εμού του συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκου Καστορίου Χαραλάμπους Κωνσταντίνου Οικονόμου κατοικοεδρεύοντος ενταύθα και των δύο ενηλίκων και καλώς γνωστών μοι μαρτύρων Κυρίου Χρήστου Γ. Χρηστάκη δικαστικού κλητήρος και Νικήτα Οικονομοπούλου παντοπώλου, κατοίκου Καστανιάς πολιτών Ελλήνων και μη εξαιρετέων ενεφανίσθησαν εις την ενταύθα οικία του Νικήτα Οικονομοπούλου υπαγομένην εις την ενορίαν της εκκλησίας το Γεννέσιον της Θεοτόκου, εν η κατοικώ, οι γνωστοί μοι και άσχετοι συγγενείας Κύριοι Γιαννούλα θυγάτηρ Νικολάου Μπλέκα οικοκυρία και ο σύζυγος αυτής Γεώργιος Ξηρόδημας γεωργός, όστις έδωσεν προς αυτήν την άδειαν του συμβάλλεσθαι, κάτοικοι Καλυβίων Γεωργιτζίου και Κωνσταντίνος Σπαντίδος (αντικαθιστά το διαγραμμένο «Σπαντίκος») γεωργός κάτοικος Ρογκοζαίνων, οίτινες μοι είπον να συντάξω το παρόν, δι’ ου ομολόγησαν, ότι η πρώτη Γιαννούλα θυγάτηρ Νικολ. Μπλέκα οικειοθελώς και απαραβιάστως πωλεί προς τον τρίτον Κωνστ. Σπαντίδον έναν αγρόν ποτιστικόν στρεμμάτων δύο ως έγγιστα κείμενον εις την θέσιν Χλέβεναν ή Μάρμαρον όριον Κοτίντζης του Δήμου Πελλάνης μεθ’ όλων των εν αυτώ δέντρων, συνορευόμενον γύρωθεν με αγρόν Ιωάννου Δημοπούλου, με αύλακα, με αγρόν Κωνστ. Σπαντίδου και με ρεύμα, τον οποίον αγρόν της παρεχώρησεν οι κληρονόμοι του πρώτου συζύγου της Παναγιώτη Γεωργίου Δημοπούλου διά δραχμάς εκατόν είκοσι Αριθ 120, τας οποίας ως ωμολόγησεν ενώπιόν μου έλαβεν αυτή εκτός του γραφείου μου μετά του συζύγου της και ούτως απεκδύεται του λοιπού πάσης διακατοχής και κυριότητος επί του ειρημένου αγρου και των εν αυτών δέντρων και γίνεται κύριος και διακάτοχος ο αγοραστής Κωνστ. Σπαντίδος, δυνάμενος να τον διαθέτει [κατά τη θέλησή του] παραδεξαμένου δε και του αγοραστού την αγοραπωλησίαν ταύτην, υπενθύμησα εις αυτόν τον περί μεταγραφής Νόμον και τα αποτελέσματα πάσης παραλείψεως αυτών. Εις πίστωσιν όθεν συνετάχθη το παρόν, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς  και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων, υπογράφεται παρ’ όλων και εμού, εκτός των συμβαλλομένων ομολογησάντων άγνοιαν γραμμάτων.

Οι μάρτυρες

Χ.Γ. Χρηστάκης

Νικήτας Οικονομόπουλος

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης

Χ.Κ. Οικονόμου

Διά το ακριβές της αντιγραφής εν Καστανιά αυθημερόν

Ο συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης

Χ. Οικονόμου

Μετεγράφη εις τα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Πελλάνης τόμος ένατος αριθ. 21 εν Καστανιά εν έτει χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εξηκοστώ πέμπτω την δεκάτην έκτην του μηνός Δεκεμβρίου

Ο Φύλαξ των Μεταγραφών

Χ. Οικονομόπουλος

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΥ ΤΟ 1882

Αριθ 13063 δεκατρείς χιλιάδες εξήκοντα τρία.

Πωλητήριον και παραίτησις κληρονομικών δικαιωμάτων

Εν τη εν Καστανιά οικία του Ιωάννη Π. Μανιάτη εν η συμβολαιογραφώ σήμερον την ενδεκάτην 8βρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού δευτέρου έτους ημέραν Δευτέραν ενώπιων εμού του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Καστορίου Γεωργίου Παπαγιάννη κατοικοεδρεύοντος ενταύθα παρουσία και των κάτωθι προσυπογραφομένων δύο μαρτύρων πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι ενηλίκων και μη εξαιρετέων ενεφανίσθησαν οι επίσης γνωστοί μοι και μη εξαιρετέοι Γεώργιος Κ. Σπαντίδος γεωργοκτηματίας αφ’ ενός και αφ’ ετέρου Παναγιώτα σύζυγος Γεωργίου Παπαδοπούλου οικοκυρά και ο σύζυγος της Γεώργιος Παπαδόπουλος κτηματίας κάτοικοι άπαντες Ρογγοζόνου, ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος εκθέσαντές μοι ότι ο πρώτος Σπαντίδος έχων εις την κατοχήν νομήν και κυριότητά του ένα αγρόν του κείμενον εις θέσιν Αγραπιδόκαμπον του ορίου Αγόριανης ιδιόκτητον ξηρικόν εκτάσεως τεσσάρων ως έγγιστα στρεμμάτων συνορευόμενον γύρωθεν με δρόμον δημόσιον, αγρόν Ιωάννου Ρούμπου, Νικολάου Αθανασοπούλου εν ελαιόδεντρον, κείμενον εντός του προικώου αγρού του Γεωργίου Παπαδοπούλου κειμένω εις θέσιν Μάρμαρον του αυτού ορίου εν μορεόδεντρόν του εις θέσιν Φλέφαιναν του αυτού ορίου το μεγαλύτερον εκ των εκεί υπαρχόντων ήτοι εις το περιβόλιον προς το επάνω μέρος του αγρού τούτου ως περιγράφει το ελαιόδεντρόν του και το μορεόδεντρόν του ως περιγράφησαν. Επίσης ελεύθερα υποθήκης προσημειώσεως προικώου δικαίου και τρίτου εκνικήσεως επώλησεν και παρεχώρησεν σήμερον οικειοθελώς και απαραβιάστως προς τον δεύτερον αυτάδελφόν του Παναγιώτα σύζυγον Γεωργίου Παπαδοπούλου αντί δραχμών εκατόν πεντήκοντα αριθ (150) εις συμπλήρωσιν προίκας της την οποίαν ο επιζών πατήρ της τας είχε δώσει παρ’ εν και απεκδύεται και αποξενούται παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας, προς δε τω πωλεί και την δουλείαν ύδατός του εν τη θέσει Μαρμάρα της Αγόργιανης ρέοντος εν ημερονύκτιον κατά την κεκανονισμένην σειράν του προς άρδευσιν του εκεί αγρού της μεταβιβάζων την κατοχήν και νομήν και κυριότητα προς την αγοραστρίαν Παναγιώτα σύζυγον Γεωργίου Παπαδοπούλου ήτις ομολογεί ότι εν γνώσει δέχεται την αγοράν της εις συμπλήρωσιν της προίκας της ότι αυτή η Παναγιώτα σύζυγος Γεωργίου Παπαδοπούλου παραιτείται εν γνώσει και εκουσίως σήμερον παντός δικαιώματος και κληρονομικού εκ της εν γένει περιουσίας του πατρός της και μητρός της εκ τα του θανάτου των ή και του θανάτου ετέρου αδελφού των περιελθόντας αυτώ παραχωρούσα εκουσίως πάντα τα τοιάυτα δικαιώματά της προς τον πρώτον Γεώργιον Σπαντίδον αδελφόν της ο τρίτος Γεώργιος Παπαδόπουλος ομολογεί ότι συναινεί εις την υπό της συζύγου του γενομένην κληρονομικήν παραίτησιν υπέρ του πρώτου αδελφού της. Υπέμνησα τους συμβαλομένους τον περί μεταγραφής νόμον εις πίστωσιν συνετάχθη το παρόν όπερ αναγνωσθέν υπ’ εμού ευκρινώς και εντόνως προς τους συμβαλομένους και μάρτυρας Ιωάννη Παρασκευάν Θεοφανόπουλον κτηματίαν κάτοικον Βορδωνίας και Χρήστον Γ. Χρηστάκην Δικαστικόν κλητήραν κάτοικον Καστανιάς υπογράφεται πλην του πωλητού Σπαντίδου και της αγοραστρίας γυναικός ομλογησάντων άγνοιαν γραμμάτων.

Ο Συμβαλόμενος Γεώργιος Παπαδόπουλος

Οι μάρτυρες

Γεώργιος Π. Θεοφανόπουλος

Χρήστος Γ. Χρηστάκης

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Καστορίου

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΥ ΤΟ 1853

Έγγραφο του 1853.

Διά της παρούσης δηλοποιώ ο υποκάτωθεν υπογεγραμμένος ότι δυνάμει των δύο υπαρχόντων ανά χείρας μου συμβολαιογραφικών εγγράφων  χρονολογημένων το μεν την δεκάτην Απριλίου υπ’ αριθ 374 ε.ε. 1853 το δε την εννέα Ιουλίου υπ’ αριθ 15654 πωλώ προς τον Κύριον Κωνσταντίνον Ψαθάν αγρόν κείμενον εις θέσιν Αγραπιδόκαμπον ξηρικόν εκτάσεως εν ως έγγιστα (στρέμμα), συνορευόμενος ανατολικώς κουμάσια, δυτικώς μπενέικο, αρκτικώς στράτα και μεσημβρινώς ρουπλής διά δραχμάς δώδεκα αριθ 12 τας οποίας έλαβον μετρητάς και από τούδε γίνεται ο ρηθείς αγοραστής κύριος οικοκύρης αυτού να τα διαθέτει ως βούλεται εγώ δε αποκλείομαι παντός περί αυτού δικαιώματος, εις ένδειξιν όθεν και ασφάλειαν συνετάχθη το παρόν πωλητήριον έγγραφον, υπογραφέν παρ’ εμού ιδιοχείρως και παρά των κάτωθεν εντίμων μαρτύρων και εδόθη εις χείρας του, όπως έχει όλον το κύρος και την ισχύν εν καιρώ τω δέοντι.

Και υποσημειούμαι.

            Εν Αγόργιανη την 5 7βρίου 1853

            Οι Μάρτυρες                                                   Ν. Παπαδιαμαντόπουλος

            Ασημάκης Μανίνος μάρτυς                            (πιθανόν να είναι ο πωλητής)

            Θ. Δαρβίρης μάρτυς

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΥ ΤΟ 1842

Διά της παρούσης ομολογίας και καθολικής αποδείξεως δηλοποιώ εγώ υποκάτωθεν υπογεγραμμένη Χρυσούλα σύζυγος με τον ποτέ Παναγιώτη Τουρνά ότι σήμερον έκαμον θέλησιν και προαίρεσιν και επούλησα το χωράφι εις την Δραγατσούλα πεζούλα μία ποτιστική ομού και τη ελίαν και το ελαιόδεντρον και το αγρίδι όπου έχει μέσα, το οποίο [κτήμα] το επούλησα του Κωσταντή και συμβαίνει να το έχω προικιό από τη μητέρα μου Αγγέλω [Σταυροπούλα ή Σταύρου –λα] συνορεύον από πάνω μέρος Γιαννάκης Σταυράκης [-] από κάτω ο ίδιος αγοραστής τινά μέρος Δημήτριος [Θανασόπουλος] το άλλο μέρος Γιαννάκης Κουρουπιλής το παρόν κτήμα το επούλησα διά δραχμάς σαράντα οκτώ αριθ 48 τες οποίες δραχμάς τες έλαβον εις τας χείρας μου και από σήμερον και διά παντός μένει τέλειος και καθολικός νοικοκύρης ο άνω αγοραστής Κωσταντής Ψαθάς να το χαίρεται ως κτήμα του αναντίρρητον και αφιλονίκητο και αυτός και οι μετά αυτών κληρονόμοι του και εγώ αποξενούμαι διά παντός από το ρθέν χωράφιον ομού και κληρονόμοι μου και διά το βέβαιον της αληθείας έγινε η παρούσα έμπροσθεν των ευρεθέντων αξιοπίστων μαρτύρων διά [-] να έχει το κύρος και την ισχύν εν παντί κριτηρίω δικαιοσύνης και εις ένδειξιν Χρυσούλα θυγατέρα του ποτέ Γιαννάκη [Μ–ότη] γυνή Παναγιώτη Τουρνά βεβαιώνω τα άνωθεν [-].

Την τρίτη Μαΐου 1842 Αγόριανη

διά χειρός Α. Λυμπερακόπουλος

Α. Λυμπερακόπουλος έγραψα και μαρτυρώ

Δημητράκης Καφεντζής μάρτυς

Γιαννάκης Σπανός μάρτυς

διά τον αγράμματον Νικόλα [-]

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟ 1884

Συμβολαιογραφικά έγγραφα από το υποθηκοφυλακείο Καστορίου.

Πρώτο έγγραφο.

Πωλητήριον. Αριθμός 15280.

Εν Καστανιά και εν τη οικία του Νικήτα Οικονομοπούλου εν η ενοικώ και έχω το συμβολαιογραφικόν γραφείον, σήμερον την Πέμπτην 5 Αυγούστου  του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού τετάρτου 1884 έτους, ημέραν Κυριακή και ώραν μετά μεσημβρίαν ενώπιον εμού του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Καστορίου Παναγιώτου Μ. Τσίγκου κατοικοεδρεύοντος ενταύθα, παρουσία και των δύο ενηλίκων πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι και μη υποκειμένων εις ουδεμίαν του νόμου εξαίρεσιν μαρτύρων Κυρίων Νικήτα Οικονομοπούλου παντοπώλου και Κωνσταντίνου Διπλάρη κτηματίου και κατοίκων αμφοτέρων Καστανιάς ενεφανίσθησαν οι επίσης γνωστοί και άσχετοι πάσης συγγενείας με εμέ και τους μάρτυρας Διονύσιος Γιαννετάκης κάτοικος Γεωργιτσίου αφ’ ενός και αφ’ ετέρου ο Γεώργιος Ιω. Παπαδόγιαννης και Γεώρ. Κ. Σπαντίδος κάτοικος Ρογκοζαίνης κτηματίες άπαντες και μοι εζήτησαν την σύνταξιν του παρόντος επισήμου πωλητηρίου συμβολαίου εις ο μοι είπον να εκθέσω τα εξής ότι ο πρώτος τούτων Γιαννετάκης έχων εις την κατοχήν, νομήν και κυριότητά του ένα ελαιομορεοπερίβολον κείμενον εις θέσιν Χλέβεναν του Δήμου Πελλάνης εκτάσεως στρεμμάτων τριών ως έγγιστα και συνορευόμενον γύρωθεν με ομοίους Γεωργίου Αλ. Αρβανίτου, Αποστόλου Τουρνά, Παναγιώτου Σ. Τουρνά και Γεωργίου Σπαντίδου επώλησε αυτόν σήμερον οικειοθελώς και απαραβιάστως ελεύθερον υποθήκης, πάσης υποχρεώσεως ή τρίτου εκνικήσεως προς τους δευτέρους Παπαδόγιαννην και Σπαντίδον αντί συμπεφωνημένου ανταξίου τιμήματος δραχμών χιλίων πεντακοσίων αριθ 1500 εξ ων ως ωμολόγησεν ο πωλητής ενώπιον εμού και των μαρτύρων έλαβε παρά των αγοραστών προηγουμένως και εκτός του γραφείου μου δραχμάς επτακοσίας πεντήκοντα αριθ 750, τας δε υπολοίπους προς συμπλήρωσιν δραχμάς επτακοσίας πεντήκοντα αριθ 750 υπόσχονται να πληρώσουσιν προς τον πωλητήν μετά παρέλευσιν εξ μηνών από σήμερον ατόκως και εν υπερημερία εντόκως μετά το και συμπεφωνημένον προς δέκα ταις εκατόν ετησίως μέχρις εξοφλήσεως, και ούτω από σήμερον ο μεν πωλητής απεκδύεται και αποξενούται πάσης κατοχής και κυριότητος επί του πωληθέντος ελαιομορεοπεριβόλου, οι δε αγορασταί γίνονται κύριοι και κάτοχοι αυτού δυνάμενοι να νέμωνται και διαθέτουν αυτό κατά το δοκούν. Ταύτα συνωμολόγησαν και παρεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι προς ους υπέμνησα τας διατάξεις του περί μεταγραφής νόμου και προς βεβαίωσιν συνετάχθη το παρόν όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον των συμβαλλομένων και μαρτύρων και επιβεβαιωθέν υπογράφεται παρ’ όλων και εμού πλήν του Γεωρ Κ. Σπαντίδου ομολογήσαντος άγνοιαν γραμμάτων [αφού του ζήτησαν να υπο]γράψη.

            Οι μάρτυρες                                                                       Οι συμβαλλόμενοι

            Κ. Αλ. Διπλάρης                                                                      Δ. Γιαννετάκης

            Νικήτας (ή Αλ.) Διπλάρης                                             Γεώρ Παπαδόγιαννης

            Νικήτας Οικονομόπουλος

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Καστορίου

[-]

Διά την αντιγραφήν

εν Καστανιά την 15 Σεπτεμβρίου 1884

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Καστορίου

[-]

 

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟ 1869

Πωλητήριο έγγραφο

αριθμός χιλιοστός πεντακοσιοστός όγδοος 1508

Πωλητήριον

Eν Kαστανιά σήμερον την δεκάτην ογδόην (18) Aυγούστου του χιλιοστού οχτακοσιοστού εξηκοστού ενάτου έτους ημέραν Δευτέρα και ώραν προ μεσημβρίας εν τη ενταύθα οικία εν η κατοικώ και εκτελώ τα συμβολαιογραφικά μου έργα ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Kαστορίου Δημητρίου Xρηστάκη κατοικοεδρεύοντος εντάυθα επί παρουσία και των κάτωθι προσυπογεγραμμένων δύο γνωστών μοι και ασχέτων μετ’ εμού συγγενείας μαρτύρων ενεφανήσθησαν οι γνωστοί μοι και των μαρτύρων και συγγενείας ασχέτων κύριοι Σαράντος Γ. Tσαγκάρης γεωργός κάτοικος Γεωργιτσίου αφενός και Kωνσταντίνος Σπαντίδος γεωργός κάτοικος Pογκοτζιάνων αφετέρου και ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος πωλητηρίου συμβολαίου δι’ ου ελευθέρως και απαραβιάστως συνομολογούσιν τα εξής: ότι ο μεν πρώτος, Σαράντος Γ. Tσαγκάρης πωλεί προς τον δεύτερον Kωνσταντίνον Σπαντίδον έναν αγρόν του ξηρικόν ιδιόκτητον εκτάσεως στρεμμάτων τριών ως έγγιστα κείμενον εις θέσιν Φακιολέικα χωρίου Aγόργιανης Δήμου Πελλάνης και συνορευόμενον και γύρωθεν με αγρόν του αγοραστού του πωλητού, Γιανετέικον και Παπαδέικον διά δραχμάς τεσσαράκοντα δύο (42) τας οποίας έλαβεν εξ ιδίας και εν απουσία μου και αποξενούμενος του πωλουμένου αγρού του, αποκαθιστά τέλειον κύριον και κάτοχον αυτού τον αγοραστήν δυνάμενον του λοιπού να τον διαθέτει ως βούλεται ο δε αγοραστής ωμολόγησεν ότι γνωρίζει καλώς τον πωλούμενον αγρόν ευχαρίστως δέχεται την αγοράν του. Tους υπέμνησα τον περί μεταγραφής νόμον και τας συνεπείας της παραλείψεώς του. Διό προς βεβαίωσιν συνετάχθη το παρόν όπερ ευκρινώς αναγνωσθέν  εις επήκοον των συμβαλλομένων και μαρτύρων κυρίων Παναγιώτου Λ. Λιναρδάκη και Γεωργίου Iωάννου Oικονομάκη ιδιοκτήτου κατοίκων Bορδωνίας πωλητών ελλήνων ικανών και μη εξαιρετέων τούτο βεβαιωθέν υπογράφεται παρά πάντων εκτός του αγοραστού ομολογήσαντος άγνοιαν γραμμάτων

O πωλητής

Σαράντος Γ. Tσαγκάρης

Oι Mάρτυρες

Π. Λ. Λιναρδάκης

Γεώργιος I.Oικονομάκης

O συμβολαιογράφος Kαστορίου

Δ. Xριστάκης

δια την αντιγραφήν εν Kαστανιά αυθημερόν

O συμβολαιογράφος Kαστορίου

Δ. Xρηστάκης

Bεβαιούται ότι μετεγράφη εις τα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Πελλάνης εις τόμον 11 ενδέκατον και εις τόμον είκοσι αριθμόν της μεταγγραφής 166

Eν Kαστανιά τη 30η Aυγούστου του 1869

εξηκοστού ενάτου έτους

O επί της μεταγγραφής ειρηνοδίκης Kαστορίου [–]