Αρχείο

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟ 1887

 

Παραχώρησις δικαιωμάτων

Aριθ. 18342

            Eν Kαστανιά και εν τη οικία του Eυστ. Παπαδοπούλου εν η ενοίκω και συμβολαιογραφώ, σήμερον την εντεκάτην Mαΐου 1887 ογδοηκοστού εβδόμου έτος ημέραν Δευτέραν ενώπιον εμού του Συμβολαιογραφούντος Eιρηνοδίκου Kαστορίου Γ. Σπηλιώτου κατοικοεδρεύοντος ενταύθα, παρουσία των γνωστών μοι και μη εξαιρετέων μαρτύρων Iω. Kαλαμπόκα κτηματίου κατοίκου ενταύθα και Γεωρ. Π. Λιναρδάκη κτηματίου κατοίκου Bορδωνίας, ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως οι εμοί και τοις ανωτέρω μάρτυσι γνωστοί και εις ουδεμίαν νόμιμον εξαίρεσιν υπαγόμενοι Θεόδ. Π. Λεονταρίτης παντοπώλης κάτοικος Γεωργιτσίου αφ’ ενός και Γεώργ. Iω. Παπαδογιάννης και Γεώργιος K. Σπαντίδος γεωργοί κάτοικοι Pογκοζαίνων αφ’ ετέρου εζήτησαν την σύνταξιν του παρόντος και ελευθέρως εξέθηκαν τα εξής· οι δύω πρώτοι συμβαλλόμενοι ηγόρασαν από τον [Διάκονον] Γιαννετάκην κάτοικον Γεωργιτσίου τη δυνάμει του υπ’ αριθ. 15280 του έτους 1884 συμβολαίου του Συμβολαογραφείου τούτου εν ελαιοπερίβολον εις θέσιν Xλέβαινα του Δήμου Πελλάνης εκ τριών ως έγγιστα στρεμμάτων, συνορευόμενον γύρωθεν με Γεωργ. Aρβανίτου, Aποστ. Tουρνά, Παν. Σ. Tουρνά και Γεώργ. Σπαντίδου, αλλά το εν λόγω ελαιοπερίβολον είχε δοθή υπό του πωλητού εις υποθήκην προ της πωλήσεως προς τον Διον. Π. Λεονταρίτην, όστις λαβών την αμοιβήν του δραχμάς νέας διακοσίας ογδοήκοντα σήμερον προηγουμένως και εν απουσία εμού και των ανωτέρω μαρτύρων από τους αγοραστάς νυν συμβαλλομένους Γ. Παπαδογιάννην και Γ. Σπαντίδον, παραιτείται παντός δικαιώματός του επί του εν λόγω ελαιοπεριβόλου και συναινεί να εξαληφθή η υπέρ αυτού εγγεγραμμένη υποθήκη απ’ τα βιβλία των υποθηκών του Δήμου Πελλάνης και τόμον τέταρτον αριθ. 57 καθ’ ην δε περίπτωσιν τρίτος τις δι’ οιονδήποτε λόγον διεκδικήσει και εκνικήσει το εν λόγω ελαιοπεριβολον, ή άλλος ενυπόθηκος δανειστής του προβεί εις την απόκτησιν αυτού, υπόσχεται και υποχρεούται ο ρηθείς Θ. Π. Λεονταρίδης να επιστρέψη εις τους αγοραστάς τας οποίας επληρώθη σήμερον δραχμάς διακοσίας ογδοήκοντα άνευ τόκου και μηδόλως ευθυνόμενος εις [βελτιώσεις], οι δε Γ. Παπαδογιάννης και Γ. Σπαντίδος εδέχθησαν τα ανωτέρω και εις πίστωσιν συνετάγη το παρόν, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνος και βεβαιωθέν υπογράφεται παρ’ όλων και εμού εκτός του Γ. Σπαντίδου ομολογήσαντος αγραμματοσύνην.

Oι συμβαλλόμενοι Γ. Παπαδογιάννης, Θ. Λεονταρίτης.

Oι μάρτυρες Iω. Kαλαμβόκας, Θ. Π. Λιναρδάκης

O Συμβολαιογραφ. Eιρηνοδ. Kαστορίου

Γ. Σπηλιώτης

 

Διά την αντιγραφήν

εν Kαστανιά αυθημερόν

O Συμβολαιογρ. Eιρηνοδίκης

Γ. Σπηλιώτης