Αρχείο

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΥ ΤΟ 1853

Έγγραφο του 1853.

Διά της παρούσης δηλοποιώ ο υποκάτωθεν υπογεγραμμένος ότι δυνάμει των δύο υπαρχόντων ανά χείρας μου συμβολαιογραφικών εγγράφων  χρονολογημένων το μεν την δεκάτην Απριλίου υπ’ αριθ 374 ε.ε. 1853 το δε την εννέα Ιουλίου υπ’ αριθ 15654 πωλώ προς τον Κύριον Κωνσταντίνον Ψαθάν αγρόν κείμενον εις θέσιν Αγραπιδόκαμπον ξηρικόν εκτάσεως εν ως έγγιστα (στρέμμα), συνορευόμενος ανατολικώς κουμάσια, δυτικώς μπενέικο, αρκτικώς στράτα και μεσημβρινώς ρουπλής διά δραχμάς δώδεκα αριθ 12 τας οποίας έλαβον μετρητάς και από τούδε γίνεται ο ρηθείς αγοραστής κύριος οικοκύρης αυτού να τα διαθέτει ως βούλεται εγώ δε αποκλείομαι παντός περί αυτού δικαιώματος, εις ένδειξιν όθεν και ασφάλειαν συνετάχθη το παρόν πωλητήριον έγγραφον, υπογραφέν παρ’ εμού ιδιοχείρως και παρά των κάτωθεν εντίμων μαρτύρων και εδόθη εις χείρας του, όπως έχει όλον το κύρος και την ισχύν εν καιρώ τω δέοντι.

Και υποσημειούμαι.

            Εν Αγόργιανη την 5 7βρίου 1853

            Οι Μάρτυρες                                                   Ν. Παπαδιαμαντόπουλος

            Ασημάκης Μανίνος μάρτυς                            (πιθανόν να είναι ο πωλητής)

            Θ. Δαρβίρης μάρτυς