Αρχείο

Πωλητήριο έγγραφο του 1865. Δεύτερο έγγραφο.

Αριθμός εξακοσιοστός εικοστός (620).

Εν Καστανιά σήμερον την έκτην του μηνός Δεκεμβρίου του χιλιοστού οχτακοσιοστού εξηκοστού πέμπτου έτους ημέραν Δευτέραν, ενώπιον εμού του συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκου Καστορίου Χαραλάμπους Κωνσταντίνου Οικονόμου κατοικοεδρεύοντος ενταύθα και των δύο ενηλίκων και καλώς γνωστών μοι μαρτύρων Κυρίου Χρήστου Γ. Χρηστάκη δικαστικού κλητήρος και Νικήτα Οικονομοπούλου παντοπώλου, κατοίκου Καστανιάς πολιτών Ελλήνων και μη εξαιρετέων ενεφανίσθησαν εις την ενταύθα οικία του Νικήτα Οικονομοπούλου υπαγομένην εις την ενορίαν της εκκλησίας το Γεννέσιον της Θεοτόκου, εν η κατοικώ, οι γνωστοί μοι και άσχετοι συγγενείας Κύριοι Γιαννούλα θυγάτηρ Νικολάου Μπλέκα οικοκυρία και ο σύζυγος αυτής Γεώργιος Ξηρόδημας γεωργός, όστις έδωσεν προς αυτήν την άδειαν του συμβάλλεσθαι, κάτοικοι Καλυβίων Γεωργιτζίου και Κωνσταντίνος Σπαντίδος (αντικαθιστά το διαγραμμένο «Σπαντίκος») γεωργός κάτοικος Ρογκοζαίνων, οίτινες μοι είπον να συντάξω το παρόν, δι’ ου ομολόγησαν, ότι η πρώτη Γιαννούλα θυγάτηρ Νικολ. Μπλέκα οικειοθελώς και απαραβιάστως πωλεί προς τον τρίτον Κωνστ. Σπαντίδον έναν αγρόν ποτιστικόν στρεμμάτων δύο ως έγγιστα κείμενον εις την θέσιν Χλέβεναν ή Μάρμαρον όριον Κοτίντζης του Δήμου Πελλάνης μεθ’ όλων των εν αυτώ δέντρων, συνορευόμενον γύρωθεν με αγρόν Ιωάννου Δημοπούλου, με αύλακα, με αγρόν Κωνστ. Σπαντίδου και με ρεύμα, τον οποίον αγρόν της παρεχώρησεν οι κληρονόμοι του πρώτου συζύγου της Παναγιώτη Γεωργίου Δημοπούλου διά δραχμάς εκατόν είκοσι Αριθ 120, τας οποίας ως ωμολόγησεν ενώπιόν μου έλαβεν αυτή εκτός του γραφείου μου μετά του συζύγου της και ούτως απεκδύεται του λοιπού πάσης διακατοχής και κυριότητος επί του ειρημένου αγρου και των εν αυτών δέντρων και γίνεται κύριος και διακάτοχος ο αγοραστής Κωνστ. Σπαντίδος, δυνάμενος να τον διαθέτει [κατά τη θέλησή του] παραδεξαμένου δε και του αγοραστού την αγοραπωλησίαν ταύτην, υπενθύμησα εις αυτόν τον περί μεταγραφής Νόμον και τα αποτελέσματα πάσης παραλείψεως αυτών. Εις πίστωσιν όθεν συνετάχθη το παρόν, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς  και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων, υπογράφεται παρ’ όλων και εμού, εκτός των συμβαλλομένων ομολογησάντων άγνοιαν γραμμάτων.

Οι μάρτυρες

Χ.Γ. Χρηστάκης

Νικήτας Οικονομόπουλος

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης

Χ.Κ. Οικονόμου

Διά το ακριβές της αντιγραφής εν Καστανιά αυθημερόν

Ο συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης

Χ. Οικονόμου

Μετεγράφη εις τα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Πελλάνης τόμος ένατος αριθ. 21 εν Καστανιά εν έτει χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εξηκοστώ πέμπτω την δεκάτην έκτην του μηνός Δεκεμβρίου

Ο Φύλαξ των Μεταγραφών

Χ. Οικονομόπουλος