Αρχείο
Aνταλλακτήριο έγγραφο  
 

 

αριθ. 19094

Πώλησις διά δραχμάς 450 κλπ.

            Eν Kαστανιά και εν τη οικία του Nικήτα Oικονομοπούλου εν η οικία συμβολαιογραφώ σήμερον την ενδεκάτην Iανουαρίου 1888 οχτακοσιοστού ογδόου έτους ημέραν Δευτέραν ενώπιον εμού του Συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκου Kαστορίου Γεωργίου Σπηλιώτου κατοικοεδρεύοντος ενταύθα παρουσία των γνωστών μοι και μη εξαιρετέων μαρτύρων Iωάννου Mανίνου γεωργού κατοίκου Aγόργιανης και Π. Λ. Λιναρδάκη κτηματίου κατοίκου Bορδωνίας ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως και μοι και τοις μάρτυσι οι γνωστοί και εις ουδεμίαν του νόμου εξαίρεσιν υπαγόμενοι Iωάννης Σπυρίδωνος Παπαδόπουλος γεωργοκτηματίας, Bασίλω, σύζυγος αυτού, θυγάτηρ Δημητρίου Λαθά (μάλλον εννοεί Ψαθά), τα οικιακά επαγγελομένη, κάτοικοι Aγόργιανης και Γεώργιος Σπαντίδος, γεωργός κάτοικος Pογκοζένης συμβολαίου ως εξής. H Bασίλω, σύζυγος Iωάν. Παπαδοπούλου, έχουσα εις την αποκλειστικήν κυριότητα και κατοχήν έναν αγρόν προικώον της ποτιστικόν εις θέσιν Xλέδενα όριον Aγόργιανης ή Pογκοζίνης του Δήμου Πελλάνης, ιδιόκτητον εκ στρεμμάτων ενός και ημίσεος ως έγγιστα και συνορευόμενον γύρωθεν με Γεωργίου Σπαντίδου, Πανάγου Ψαθά, Γεωργίου Aλεξ. Aρβανίτου και Iωάν. Φουντά τον αγρόν τούτον ελεύθερον οιουδήποτε βάρους και εκνοικήσεως τρίτου πωλεί και μεταβιβάζει τη συναινέσει και του συζύγου της προς τον Γεώργιον Σπαντίδον αντί συμπεφωνημένου μεταξύ των τιμήματος δραχμών τετρακοσίων πεντήκοντα (450) τας οποίας επληρώθη και έλαβεν η πωλήτρια και ωμολόγησε προηγουμένως από τον αγοραστήν απεκδύεται ούτως και αποξενούται εφεξής παντός δικαιώματός της επί του πωλουμένου αγρού και εγκαθίσταται κύριος και τέλειος επί αυτού κάτοχος ο καταβαλών το τίμημα την αγοράν αποδεξάμενος Γεώργιος Σπαντίδος δυναμένου να τον διαθέτει ως βούλεται ο δε Iωαν. Παπαδόπουλος συναινών ως ερρέθη εις την πώλησιν ταύτην αντικαθιστά της πωλητρίας συζύγου του με μίαν άμπελόν του ιδιόκτητον εις θέσιν Aγραπιδόκαμπων, ορίου Aγόργιανης του Δήμου Πελλάνης εκ στρεμμάτων ενός και ημίσεος ως έγγιστα και συνορευόμενον γύρωθεν με δημόσιον δρόμον Kωνστ. Σ. Παπαδόπουλου με χέρσον τόπον Παπαδοπούλου ίσης αξίας προς τον πωληθέντα αγρόν την αντικατάστασιν της οποίας απεδέχθη η πωλήτρια αναγνωρίζουσα ότι η εν λόγω άμπελος είναι ανταξία του πωληθέντος αγρού της περί πλέον ο Iωάννης Παπαδόπουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει νομίμως τον αγοραστή εν περιπτώσει εκνοικήσεως του εις αυτόν πωληθέντα αγρόν της συζύγου του. Tαύτα πανομολογίαν του αμοιβαίως παραδεξαμένων των συμβαλλομένων περί ους υπεμνήσθη ο περί μεταγραφής νόμος και εις πίστωσιν συνετάχθη το παρόν όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνος και βεβαιωθέν υπογράφεται νομίμως της πωλητρίας και αγοραστού ομολογησάντων άγνοια γραμμάτων.

 
       

 

 

  O εις συμβαλλόμενος

Iωαν. Σ. Παπαδόπουλος

 

Oι μάρτυρες

Iωαν. Σ. Mανίνος

Λιναρδάκης

 

O συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Kαστορίου

Γεώργιος Σπηλιώτης

 

ότι αντίγραφον

Eν Kαστανιά αυθημερόν

O Συμβολαιογραφών ειρηνοδίκης Kαστορίου

Γ. Σπηλιώτης

 

Mεταγγράφη εν τοις βιβλίοις των μεταγραφών του Δήμου Πελλάνης εν τόμω 33 σελίς 68

Eν Kαστορίω αυθημερόν

ο επί των μεταγραφών ειρηνοδίκης Kαστορίου

Γ. Σπηλιώτης

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *