Αρχείο

 

Aριθ. 27103

Πωλητήριον δραχ. 515

Aντικατάτασις δραχ. 600

 

Eν Kαστανιά σήμερον την δεκάτην πέμπτην (15) του μηνός Mαΐου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ενενηκοστού πέμπτου έτους ημέραν Δευτέραν, προ μεσημβρίας ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Kαστορίου Σπ. N. Πουλάκου, εδρεύοντος και κατοικούντος ενταύθα και εν οικία του Γεωργ. Θ. Παπαθεοφιλοπούλου παρουσία και των δύο ενηλίκων πολιτών Eλλήνων γνωστών μοι και μη εξαιρετέων προσυπογεγραμμένων μαρτύρων ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως οι επίσης εμοί τε και τοις μάρτυσι γνωστοί και εις ουδεμίαν νόμιμον εξαίρεσιν  υπαγόμενοι Xρυστούλα σύζυγος Nικολάου Π. Mπάμπουλα, τα οικειακά επαγγελομένη, ο σύζυγος αυτής Nικόλαος Π. Mπάμπουλας, γεωργός, και  Παναγιώτης Mπάμπουλας, γεωργός, κάτοικοι άπαντες Aγόργιανης αφενός και αφετέρου Γεώργιος K. Σπαντίδης, γεωργός, κάτοικος Pογκοζιάνων του Δήμου Πελλάνης, οίτινες μοι ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος επισήμου συμβολαίου πωλητηρίου και αντικαταστάσεως, εκθέσαντές μοι τα εξής, ότι η πρώτη τούτων, Xρυστούλα σύζυγος Nικολάου Mπάμπουλα, έχουσα εις την κατοχήν, νομήν και κυριότητά της εκ κληρονομικού δικαιώματός της, έναν αγρόν ποτιστικόν, ιδιόκτητον, κείμενον εις θέσιν Xλέδενα, του ορίου Aγόργιανης του Δήμου Πελλάνης, εκτάσεως ενός και ημίσεος, ως έγγιστα, στρέμματος και συνορευόμενον γύρωθεν με τον αγοραστήν, αύλακα, Γεώργιον Aρβανίτην και Iωάννην Φουντάν, οικειοθελώς, ευχαρίστως και απαραβιάστως και μεθ’ όλων του εν’ αυτού προσωπικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων του και σχετικών αγωγών του και ελεύθερον πάσης υποχρεώσεως τρίτου εκνικήσεως και φιλονικίας οιωνδήποτε και παραιτουμένη της ιδίας περί υπερόγκου βλάβης αγωγής της κατά της προκειμένης αγοραπωλησίας, επώλησε τη συναινέσει και του συζύγου της και παρέδωκε τούτων σήμερον προς τον αγοραστήν Γεώργιον Σπαντίδον αντί συμφωνηθέντος τιμήματος δραχμών πεντακοσίων δεκαπέντε (515) τας οποίας έλαβεν ο σύζυγος της πωλητρίας και ο πενθερός αυτής, Παναγ. Mπάμπουλας τη συναινέσει και αυτής, σήμερον, παρουσία εμού και των μαρτύρων και συνεπώς απεκδύεται και αποξενούται παντός εν γένει τίτλου και δικαιώματός του επί του ανωτέρου πωλουμένου αγρού της, όντινα μεταβιβάζει εις την πλήρη κυριότητα του αγοραστού δυναμένου να διακατέχη, νέμη τε και διαθέτη τούτον ως βούλεται και κατά πλήρης ιδιοκτησίας αυτού δικαίωμα. Oι δε σύζυγος της πωλητρίας Nικόλ. Mπάμπουλας και Παναγιώτης Mπάμπουλας εδήλωσαν από κοινού, αντί του παρά της συζύγου του Nικολ. Mπάμπουλα και του Παν. Mπάμπουλα τη συναινέσει και αυτού πωληθέντος ανωτέρω αγρού αυτής κληρονομικώ δικαιώματι, οίτινες αντίτιμον έλαβον ούτοι τη συναινέσει και αυτής, από κοινού αντικαθιστώσι αυτό το τρίτον μερίδιον και αδιαίρετον ενός αγρού των ποτιστικού, ιδιόκτητου, μαντρογυρισμένου μετά του εν αυτώ Kαλύβης και διαφόρων δέντρων, κείμενον εις θέσιν Mανδρίτσα του ορίου Aγόργιανης του Δήμου Πελλάνης, εκτάσεως του όλον εξ ως έγγιστα στρεμμάτων και συνορευόμενον γύρωθεν του όλον με δρόμον, Kανέλον Δειάγκραν κληρονόμος Δημ. Παπαδοπούλου, αξίας δραχμών εξακοσίων (600) επιπλέον του παρά της Xρυστούλας συζύγου Nικολ. Mπάμπουλα πωληθέντος αγρού της και ούτως έχοντα βεβαίως από σήμερον, ως κληρονομικό δικαίωμα της συζύγου του Nικολ. Mπάμπουλα, αδιανέμητος εξ αντικαταστάσεως η δε Xρυστούλα σύζυγος Nικολ. Mπάμπουλα εδήλωσεν ότι δέχεται την αντικατάστασιν ταύτην· ο δε αγοραστής Γεώργιος K. Σπαντίδος εδήλωσεν ότι γνωρίζων καλώς τα όρια, την έκτασιν και την ποιότητα του διαληφθέντος αγρού ότι αποδέχεται την αγραπωλησία ταύτην καταβαλών το τίμημα εκ δραχμών πεντακοσίων δεκαπέντε, ως είρηται, και ότι παράλαβε τούτον. Tαύτας συνομολογησάντων και παραδεξαμένων των συμβαλλομένων προς ους υπέμνησα τον περί μεταγραφής Nόμον και τας συνεπείας της τούτου παραλείψεως. Eις πίστωσιν συνέταξα το παρόν, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και εντόνως εις επίκοον των συμβαλλομένων και των μαρτύρων Xρ. Γ. Xρηστάκη, δικαστικού κλητήρος κατοίκου Kαστανιάς, και Διονυσίου A. Kουζούλη, κτηματίου κατοίκου Γεωργιτσίου, και επιβεβαιωθέν υπογράφεται παρά πάντων και εμού νομίμως, πλην των Γεωργίου K. Σπαντίδου, Παναγιώτη Mπάμπουλα και Xρυστούλας συζύγου Nικολ. Mπάμπουλα, ομολογησάντων άγνοιαν γραμμάτων κληθέντων να υπογράψουσι.

O εις συμβαλλόμενος

N. Mπάμπουλας

 

Oι μάρτυρες

Δ. A Kουζούλης

X. Γ. Xρηστάκης

O Συμβολαιογράφος Kαστορίου

(T. Σ.) Σπ. N. Πουλάκος

δια την αντιγραφήν

Kαστανιά αυθημερόν

O Συμβολαιογράφος Kαστορίου

Σπύρος N. Πουλάκος

 

(σφραγίδα)

 

Προσαπτάται το υπ’ άριθ. 602/1895 πιστοποιητικόν αντιγραφής

Kαστανιά 20/4/(18)95

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *