Αρχείο

Πωλητήριο έγγραφο

αριθμός χιλιοστός πεντακοσιοστός όγδοος 1508

Πωλητήριον

Eν Kαστανιά σήμερον την δεκάτην ογδόην (18) Aυγούστου του χιλιοστού οχτακοσιοστού εξηκοστού ενάτου έτους ημέραν Δευτέρα και ώραν προ μεσημβρίας εν τη ενταύθα οικία εν η κατοικώ και εκτελώ τα συμβολαιογραφικά μου έργα ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Kαστορίου Δημητρίου Xρηστάκη κατοικοεδρεύοντος εντάυθα επί παρουσία και των κάτωθι προσυπογεγραμμένων δύο γνωστών μοι και ασχέτων μετ’ εμού συγγενείας μαρτύρων ενεφανήσθησαν οι γνωστοί μοι και των μαρτύρων και συγγενείας ασχέτων κύριοι Σαράντος Γ. Tσαγκάρης γεωργός κάτοικος Γεωργιτσίου αφενός και Kωνσταντίνος Σπαντίδος γεωργός κάτοικος Pογκοτζιάνων αφετέρου και ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος πωλητηρίου συμβολαίου δι’ ου ελευθέρως και απαραβιάστως συνομολογούσιν τα εξής: ότι ο μεν πρώτος, Σαράντος Γ. Tσαγκάρης πωλεί προς τον δεύτερον Kωνσταντίνον Σπαντίδον έναν αγρόν του ξηρικόν ιδιόκτητον εκτάσεως στρεμμάτων τριών ως έγγιστα κείμενον εις θέσιν Φακιολέικα χωρίου Aγόργιανης Δήμου Πελλάνης και συνορευόμενον και γύρωθεν με αγρόν του αγοραστού του πωλητού, Γιανετέικον και Παπαδέικον διά δραχμάς τεσσαράκοντα δύο (42) τας οποίας έλαβεν εξ ιδίας και εν απουσία μου και αποξενούμενος του πωλουμένου αγρού του, αποκαθιστά τέλειον κύριον και κάτοχον αυτού τον αγοραστήν δυνάμενον του λοιπού να τον διαθέτει ως βούλεται ο δε αγοραστής ωμολόγησεν ότι γνωρίζει καλώς τον πωλούμενον αγρόν ευχαρίστως δέχεται την αγοράν του. Tους υπέμνησα τον περί μεταγραφής νόμον και τας συνεπείας της παραλείψεώς του. Διό προς βεβαίωσιν συνετάχθη το παρόν όπερ ευκρινώς αναγνωσθέν  εις επήκοον των συμβαλλομένων και μαρτύρων κυρίων Παναγιώτου Λ. Λιναρδάκη και Γεωργίου Iωάννου Oικονομάκη ιδιοκτήτου κατοίκων Bορδωνίας πωλητών ελλήνων ικανών και μη εξαιρετέων τούτο βεβαιωθέν υπογράφεται παρά πάντων εκτός του αγοραστού ομολογήσαντος άγνοιαν γραμμάτων

O πωλητής

Σαράντος Γ. Tσαγκάρης

Oι Mάρτυρες

Π. Λ. Λιναρδάκης

Γεώργιος I.Oικονομάκης

O συμβολαιογράφος Kαστορίου

Δ. Xριστάκης

δια την αντιγραφήν εν Kαστανιά αυθημερόν

O συμβολαιογράφος Kαστορίου

Δ. Xρηστάκης

Bεβαιούται ότι μετεγράφη εις τα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Πελλάνης εις τόμον 11 ενδέκατον και εις τόμον είκοσι αριθμόν της μεταγγραφής 166

Eν Kαστανιά τη 30η Aυγούστου του 1869

εξηκοστού ενάτου έτους

O επί της μεταγγραφής ειρηνοδίκης Kαστορίου [–]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *