Αρχείο

Συμβολαιογραφικά έγγραφα από το υποθηκοφυλακείο Καστορίου.

Πρώτο έγγραφο.

Πωλητήριον. Αριθμός 15280.

Εν Καστανιά και εν τη οικία του Νικήτα Οικονομοπούλου εν η ενοικώ και έχω το συμβολαιογραφικόν γραφείον, σήμερον την Πέμπτην 5 Αυγούστου  του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού τετάρτου 1884 έτους, ημέραν Κυριακή και ώραν μετά μεσημβρίαν ενώπιον εμού του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Καστορίου Παναγιώτου Μ. Τσίγκου κατοικοεδρεύοντος ενταύθα, παρουσία και των δύο ενηλίκων πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι και μη υποκειμένων εις ουδεμίαν του νόμου εξαίρεσιν μαρτύρων Κυρίων Νικήτα Οικονομοπούλου παντοπώλου και Κωνσταντίνου Διπλάρη κτηματίου και κατοίκων αμφοτέρων Καστανιάς ενεφανίσθησαν οι επίσης γνωστοί και άσχετοι πάσης συγγενείας με εμέ και τους μάρτυρας Διονύσιος Γιαννετάκης κάτοικος Γεωργιτσίου αφ’ ενός και αφ’ ετέρου ο Γεώργιος Ιω. Παπαδόγιαννης και Γεώρ. Κ. Σπαντίδος κάτοικος Ρογκοζαίνης κτηματίες άπαντες και μοι εζήτησαν την σύνταξιν του παρόντος επισήμου πωλητηρίου συμβολαίου εις ο μοι είπον να εκθέσω τα εξής ότι ο πρώτος τούτων Γιαννετάκης έχων εις την κατοχήν, νομήν και κυριότητά του ένα ελαιομορεοπερίβολον κείμενον εις θέσιν Χλέβεναν του Δήμου Πελλάνης εκτάσεως στρεμμάτων τριών ως έγγιστα και συνορευόμενον γύρωθεν με ομοίους Γεωργίου Αλ. Αρβανίτου, Αποστόλου Τουρνά, Παναγιώτου Σ. Τουρνά και Γεωργίου Σπαντίδου επώλησε αυτόν σήμερον οικειοθελώς και απαραβιάστως ελεύθερον υποθήκης, πάσης υποχρεώσεως ή τρίτου εκνικήσεως προς τους δευτέρους Παπαδόγιαννην και Σπαντίδον αντί συμπεφωνημένου ανταξίου τιμήματος δραχμών χιλίων πεντακοσίων αριθ 1500 εξ ων ως ωμολόγησεν ο πωλητής ενώπιον εμού και των μαρτύρων έλαβε παρά των αγοραστών προηγουμένως και εκτός του γραφείου μου δραχμάς επτακοσίας πεντήκοντα αριθ 750, τας δε υπολοίπους προς συμπλήρωσιν δραχμάς επτακοσίας πεντήκοντα αριθ 750 υπόσχονται να πληρώσουσιν προς τον πωλητήν μετά παρέλευσιν εξ μηνών από σήμερον ατόκως και εν υπερημερία εντόκως μετά το και συμπεφωνημένον προς δέκα ταις εκατόν ετησίως μέχρις εξοφλήσεως, και ούτω από σήμερον ο μεν πωλητής απεκδύεται και αποξενούται πάσης κατοχής και κυριότητος επί του πωληθέντος ελαιομορεοπεριβόλου, οι δε αγορασταί γίνονται κύριοι και κάτοχοι αυτού δυνάμενοι να νέμωνται και διαθέτουν αυτό κατά το δοκούν. Ταύτα συνωμολόγησαν και παρεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι προς ους υπέμνησα τας διατάξεις του περί μεταγραφής νόμου και προς βεβαίωσιν συνετάχθη το παρόν όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον των συμβαλλομένων και μαρτύρων και επιβεβαιωθέν υπογράφεται παρ’ όλων και εμού πλήν του Γεωρ Κ. Σπαντίδου ομολογήσαντος άγνοιαν γραμμάτων [αφού του ζήτησαν να υπο]γράψη.

            Οι μάρτυρες                                                                       Οι συμβαλλόμενοι

            Κ. Αλ. Διπλάρης                                                                      Δ. Γιαννετάκης

            Νικήτας (ή Αλ.) Διπλάρης                                             Γεώρ Παπαδόγιαννης

            Νικήτας Οικονομόπουλος

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Καστορίου

[-]

Διά την αντιγραφήν

εν Καστανιά την 15 Σεπτεμβρίου 1884

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Καστορίου

[-]

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *